Warunki użytkowania

Korzystając z www.mointellect.com, www.mointellect.lt lub innych produktów i usług Platformy, użytkownik i reprezentowany przez niego podmiot wyrażają zgodę na niniejsze warunki, zasady i polityki.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI MOINTELLECT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz. Zapewniamy również, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem, Ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych. 

Mamy prawo do zmiany zasad opisanych w niniejszej Polityce prywatności w części lub w całości. Powiadomimy użytkownika o wszelkich wprowadzonych zmianach, publikując zaktualizowaną wersję niniejszej Polityki prywatności na tej stronie internetowej.

Administrator danych – Karolis Ščerbauskas, certyfikat działalności indywidualnej nr: 1081113.

Strona internetowa www.mointellect.com oraz www.mointellect.lt.  

“Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

“przetwarzanie” oznacza operację lub ciąg operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, udostępnianie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie do innych danych lub łączenie z innymi danymi lub ograniczanie, usuwanie lub niszczenie tych danych.
innymi danymi lub ich ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:

 

 •           Dane osobowe muszą być przetwarzane wyłącznie w taki sposób i za pomocą takich środków, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Dane osobowe muszą być chronione przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem i przetwarzaniem bez zgody. Musi to być realizowane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, w tym ochrony przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 •           Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osobowe będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres;
 •           dane osobowe muszą być dokładne i aktualizowane w przypadku nieścisłości. Należy podjąć uzasadnione środki techniczne lub organizacyjne w celu zapewnienia, że niedokładne dane są zawsze poprawiane lub usuwane;
 •           dane osobowe muszą być gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonych celów;
 •           dane osobowe muszą być gromadzone wyłącznie w uzasadnionych, wyraźnych i określonych celach;
 •           dane osobowe muszą być przetwarzane wyłącznie w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą.

 

ROZDZIAŁ III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I TERMINY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celach, na podstawach prawnych i na warunkach określonych poniżej:

Przetwarzanie danych osobowych
Cel

Przetwarzanie danych osobowych
podstawa prawna

Przechowywanie danych osobowych
termin

W celu rozpatrywania zapytań, wniosków lub skarg przetwarzane będą wszelkie dane osobowe zawarte w zapytaniu, wniosku lub skardze.

Artykuł 6(1)(f) RODO

3 lata

W celu komunikacji i publikacji wiadomości w sieci społecznościowej Facebook, a także w celu komunikacji za pośrednictwem Messengera, przetwarzane są dane osobowe przekazane nam w wiadomości prywatnej, a także komentarze, opinie, udostępnienia, polubienia i inne informacje, które są przechowywane po wykonaniu odpowiedniej czynności w administrowanej sieci społecznościowej.

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO

10 lat

Na potrzeby rekrutacji przetwarzane są imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, dokument potwierdzający wykształcenie, życiorys, inne dane dotyczące kwalifikacji, umiejętności zawodowych i kwalifikacji zawodowych, a także wszelkie inne informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacji zawodowych kandydata oraz dokumenty potwierdzające.

RODO Art. 6(1)(b,f)

Nie dłużej niż 4 miesiące

W celu zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (z wyłączeniem umów z klientami) przetwarzane są imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, adres, numer telefonu, adres e-mail, bank, numer rachunku bankowego i inne podane dane.

RODO Art. 6(1)(b,f)

10 lat

W celu świadczenia Usług przetwarzane są imię, nazwisko, data urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres, numer telefonu, adres e-mail, bank, numer konta bankowego, kod pocztowy i inne podane dane.

RODO Art. 6(1)(b,f)

10 lat

W celu ochrony praw i prawnie uzasadnionych interesów oraz obrony naruszonych praw przetwarzane są imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia, numer PESEL, numer paszportu lub dowodu osobistego, adres, numer telefonu, adres e-mail, bank, numer rachunku bankowego, kwota zadłużenia, informacje w postępowaniu egzekucyjnym, a także inne dane osobowe niezbędne do skutecznej ochrony naruszonych praw i prawnie uzasadnionych interesów.

Artykuł 6(1)(f) RODO

Prawo Republiki Litewskiej
okres określony w ustawodawstwie Republiki Litewskiej

Do celów marketingu bezpośredniego przetwarzane są imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu użytkownika.

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO

Nie więcej niż 5 lat

 

ROZDZIAŁ IV

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

 

Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać informacje o nawykach przeglądania, działaniach i ustawieniach użytkownika, dzięki czemu może on korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Pliki cookie pozwalają nam również gromadzić ogólne informacje statystyczne o użytkowniku i dostarczać mu spersonalizowane reklamy w oparciu o jego nawyki przeglądania.

 

Aby lepiej zrozumieć gromadzone przez nas pliki cookie, a także cel, kategorię i datę wygaśnięcia każdego z nich, poniżej przedstawiamy opis plików cookie i tabelę plików cookie, których faktycznie używamy.

Pliki cookie dzielą się na następujące grupy:

 • Niezbędne pliki cookie to pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 • Funkcjonalne pliki cookie to pliki cookie służące do identyfikacji powtarzających się użytkowników witryny. Pomagają one spersonalizować zawartość witryny i zapisać wybrane ustawienia.
 • Statystyczne pliki cookie to pliki cookie, które służą do opracowywania analizy statystycznej wzorców nawigacji osób odwiedzających witrynę internetową. Dane gromadzone przez te pliki cookie są wykorzystywane anonimowo.
 • Promocyjne pliki cookie to pliki cookie używane do wyświetlania użytkownikowi ofert lub innych informacji, które mogą go zainteresować.

 

Pliki cookie są podzielone na następujące grupy w zależności od czasu ich umieszczenia:

 

Sesyjne
– są to tymczasowe pliki cookie, które istnieją tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie preferencji wybranych podczas odwiedzania poprzedniej witryny
dzięki czemu nie trzeba ponownie wprowadzać tych informacji po przejściu do następnej strony.

Długoterminowe
– Są to pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika po odwiedzeniu naszej witryny. Po powrocie do naszej witryny te pliki cookie pomogą zidentyfikować użytkownika jako unikalnego odwiedzającego.

 

Gromadzimy następujące pliki cookie:

Nie.

Nazwa pliku cookie

Kategoria

Cel

Czas przechowywania

1.

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Wymagane

Służy do określenia, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny, aby witryna była zgodna z RODO.

1 rok

2.

cookielawinfo-checkbox-analytics

Wymagane

Służy do określenia, czy odwiedzający zaakceptował kategorię statystyk w banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny, aby witryna była zgodna z RODO.

1 rok

3.

cookielawinfo-checkbox-functional

Wymagane

Określa, czy użytkownik zaakceptował pole zgody na pliki cookie.

1 rok

4.

cookielawinfo-checkbox-necessary

Wymagane

Określa, czy użytkownik zaakceptował pole zgody na pliki cookie.

1 rok

5.

cookielawinfo-checkbox-performance

Wymagane

Zapisuje status akceptacji plików cookie użytkownika dla bieżącej domeny.

1 rok

6.

elementor

Wymagane

Używany w kontekście motywu WordPress dla strony internetowej. Plik cookie umożliwia właścicielowi witryny instalowanie lub modyfikowanie zawartości witryny w czasie rzeczywistym

Na stałe

7.

pll_language

Funkcjonalny

Ten plik cookie służy do identyfikacji preferowanego języka odwiedzającego i ustawia go odpowiednio na stronie internetowej, jeśli to możliwe.

1 rok

8.

_ga

Statystyczny

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do dostarczania statystyk dotyczących sposobu
odwiedzający korzysta z witryny

2 lata

9.

_gat

Statystyczny

Korzysta z Google Analytics, aby zmniejszyć częstotliwość zapytań.

1 dzień

10.

_gid

Statystyczny

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do dostarczania statystyk dotyczących sposobu
odwiedzający korzysta z witryny

1 dzień

11.

zbierać

Statystyczny

Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego.

Śledzenie odwiedzających na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych

Sesja

 

Ponadto należy pamiętać, że zawsze można skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie lub pytała o zgodę użytkownika przed ich zaakceptowaniem. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie w przyszłości może uniemożliwić dostęp do niektórych części lub funkcji naszej witryny internetowej. 

Informacje o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie akceptować plików cookie, można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

ROZDZIAŁ V

PROCEDURY UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Administrator może przekazywać dane użytkownika stronom trzecim, aby pomóc w obsłudze usługi i zarządzaniu nią. W każdym przypadku administrator przekaże podmiotowi przetwarzającemu tylko tyle danych, ile jest niezbędne do wykonania określonego zadania lub świadczenia określonej usługi.

Dane użytkownika są również przekazywane menedżerom sieci społecznościowych, którzy przetwarzają je zgodnie z własnymi politykami prywatności.

Dane użytkownika mogą zostać ujawnione właściwym organom lub organom ścigania, w tym audytorom, sądom, komornikom, na żądanie zgodnie z przepisami prawa.

Administrator danych może również przekazywać dane użytkownika innym stronom trzecim w razie potrzeby i w uzasadnionym interesie, w tym poza Unię Europejską. W przypadku takiego przekazania Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków określonych w art. 44-49 RODO.

ROZDZIAŁ VI

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Masz prawo do:

 •     wiedzieć (być informowanym) o przetwarzaniu swoich danych osobowych;
 •     dostęp do danych osobowych użytkownika;
 •     żądania sprostowania danych osobowych;
 •     żądania usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);
 •     ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 •     sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych;
 •     przenoszenia danych osobowych;
 •     wniesienia sprzeciwu wobec decyzji podjętej w odniesieniu do użytkownika wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

Wnioski do Administratora Danych muszą być składane na piśmie do osób kontaktowych wymienionych w sekcji “Dane kontaktowe” niniejszej Polityki prywatności. Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć na wniosek w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. Ten 1-miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące w zależności od złożoności i liczby wniosków.

Ponadto należy pamiętać, że RODO, oprócz wykonywania niektórych praw, określa kryteria, w których przypadkach prawa te nie są wykonywane, lub określa warunki, które muszą zostać spełnione w celu przetwarzania danych, aby prawo mogło zostać wykonane.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszą odpowiedzią, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu państwowego, takiego jak Państwowy Inspektorat Ochrony Danych lub sąd.

 

ROZDZIAŁ VII

INFORMACJE KONTAKTOWE 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem labas@mointellect.lt. Prosimy o podpisywanie wszelkich wniosków wysyłanych pocztą elektroniczną podpisem elektronicznym, abyśmy mogli prawidłowo zidentyfikować użytkownika.

   

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2023 r.  

 

Skontaktuj się z nami:
labas@mointellect.lt
+370 636 87 585

Copyright mOintellect 2022